ANUNŢ
privind organizarea concursului pentru ocuparea a două funcţii
contractuale vacante
 
1. Postul: agent vânzări            Nivel studii: superioare
Locul muncii: serviciul comercial-marketing              Durată contract: nedeterminată
 
2. Postul: agent vânzări            Nivel studii: medii
Locul muncii: serviciul comercial-marketing              Durată contract: nedeterminată
 
 
I. Condiţii generale şi specifice necesare participării la concurs:
1. Condiţii generale:
În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
 
2. 1. Condiţii specifice agent de vânzări studii superioare:
- studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale;
- experienţă de minimum 5 ani în domeniu vânzărilor de carte;
- cunoştinţe operare PC (Windows, Microsoft Word şi Excell, internet);
- excelente abilităţi de comunicare şi negociere;
- abilităţi de gestionare a mai multor sarcini în acelaşi timp;
- respectarea termenelor convenite;
- orientare către client/rezultate;
 
 
2. 2. Condiţii specifice agent de vânzări studii medii:
- studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- experienţă de minimum 2 ani în domeniu vânzări;
- cunoştinţe operare PC (Windows, Microsoft Word şi Excell, internet);
- excelente abilităţi de comunicare şi negociere;
- permis de conducere cat. B cu experienţă de minimum 2 ani şi disponibilitate pentru deplasări în ţară;
- orientare către client/rezultate;
 
 
II. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului EDP RA;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
 
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 
Termenul limită de depunere a documentelor solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs: 9. 12. 2016, orele 10: 00.
Locul depunerii documentelor: Editura Didactică şi Pedagogică R. A. din strada Spiru Haret nr. 10-12, sector 1, Bucureşti, etaj 2, camera 59.
 
III. Etapele concursului:
a) Probă scrisă va avea loc în data de 19. 12. 2016, începând cu ora 09: 00.
b) data şi ora interviului vor fi comunicate după susţinerea probei scrise.
 
IV. Locul desfăşurării concursului: la sediul Editurii Didactice şi Pedagogice R. A. din strada Spiru Haret nr. 10-12, sector 1, Bucureşti.
Concursul este organizat în conformitate cu prevederile H. G. nr. 286/23. 03. 2011, completată şi modificată prin H. G. nr. 1. 027/2014.
 
Tematică
  1. Contractul de comision şi contractul de consignaţie;
  2. Factura fiscală, avizul de expediţie, chitanţa;
  3. Inventarierea;
  4. Vânzarea de carte;
  5. Marketingul cărţii.
 
 
Bibliografie orientativă
1. Codul Civil – Legea 287/2009, Titlul IX, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 10. 06. 2011;
2. O. M. F. P. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
2. Care sunt caracteristicile unui excelent agent de vânzări - http://cumsavinzi. blogspot. ro/2008/05/care-sunt-caracteristicile-unui. html;
3. Tehnici de a vinde, autor Dale CARNEGIE, editura Curtea Veche;
4. Marketing, autor Mihai DIACONESCU, editura Universitară.
 
Data: 23. 11. 2016
 
 
Director general adjunct,
Dáne Károly András