Unde primesc comanda?

Coletul comandat cu livrare prin Posta Romana il puteti ridica de la Oficiul Postal arondat adresei pe care ati furnizat-o in formularul de comanda.
In cazul in care ati comandat livrarea cu Nemo, curierul va aduce coletul la adresa de livrare indicata.

 

Când voi primi comanda?

Pentru titlurile aflate in stoc, termenul de livrare cu Posta Romana este de 7-9 zile de la efectuarea comenzii. Veti primi de la posta o instiintare ca a sosit coletul expediat de Editura Didactica si Pedagogica.
Cu Nemo in 24-48 ore in zilele lucratoare.

 

Cum plătesc?

Achitarea costului publicatiilor se face in momentul in care ridicati coletul de la oficiul postal arondat adresei pe care ati furnizat-o in formularul de comanda. In cazul livrarii cu Nemo achitarea se face in momentul predarii coletului de catre curier.

 

Există taxe de livrare?

Pentru comenzile cu valoare mai mica de 150.00 lei, plata taxelor postale este in sarcina cumparatorului. Taxele postale sunt dependente de tarifele curente ale postei/ firmei de curierat in momentul expedierii coletului. Comenzile cu valoare mai mare de 150.00 lei beneficiaza de achitarea taxelor postale de catre Editura Didactică şi Pedagogică.

 

Atenţie!

Este posibil ca serviciile postale sa nu va anunte la timp despre sosirea coletului.In cazul in care se depasesc cele 7-9 zile, va rugam sa va informati personal la oficiul postal arondat adresei Dvs.

 

Care este politica de returnare a produselor cumpărate?

Produsele achizitionate la distanta se pot returna conform O.U.G. 34/2014

     Procedura de returnare

 1. Consumatorul informeaza Editura Didactica si Pedagogica RA  cu privire la decizia de retragere din contract printr-o declaratie facuta in scris (hartie, mail sau fax). Consumatorul are la dispozitie 14 zile de la primirea produselor pentru a anunta returnarea produsului.
 1. Se face rambursarea integrala a sumelor primite ca plata, inclusiv costurile livrarii (exceptand situatia in care consumatorul a ales in mod explicit un alt tip de livrare decat livrarea standard). Pentru rambursarea sumelor se vor folosi aceleasi modalitati de plata, corespondente incasarii. Indeplinirea obligatiei de rambursare se face in termen de 5 zile lucratoare de la receptionarea produselor de catre editura.
 1. Produsele sunt inmanate  personal la sediul Editurii Didactice si Pedagogice, serviciul Comercial  sau prin posta, in decurs de maxim 14 zile de la anuntarea deciziei de retur. Consumatorul suporta costurile de returnare. Consumatorul este responsabil doar in ce priveste diminuarea valorii produselor rezultata din manipularea acestora.

 

     Produse excluse, fara drept de returnare conform art. 16 OUG 34/2014

Urmatoarele categorii de produse nu se pot returna decat daca sunt sigilate/ cutia nedeschisa/ cutia nu prezinta urme in interior ca a fost deschisa:

- furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare

- furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

Returnarea produselor la sediul Editurii Didactice si Pedagogice se poate face de luni pana vineri in intervalul 09:00 - 13:00, sau prin posta.

*Mentiune *

In toate cazurile de mai sus, produsele trebuie returnate in starea in care au fost primite, in ambalajul original si insotite de  documentele originale. Deteriorarea produselor sau punerea intr-o stare ce face imposibila revanzarea lor duce la refuzarea returului.

Refuzul returului va fi comunicat catre client la receptionarea produselor deteriorate/modificate.

 

Legea 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public

 

Editura Didactică și Pedagogică se află în subordinea Ministerului Educației Naționale cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1. Astfel, Editura Didactică și Pedagogică intră sub incidența Legii nr. 544/2001, art. 2:„ În sensul prezentei legi: a) prin autoritate sau instituție publică se înțelege orice autoritate ori instituție publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflată sub autoritatea sau, după caz, în coordonarea ori în subordinea unei autorități publice centrale sau locale și la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acționar unic ori majoritar, precum și orice operator sau operator regional, astfel cum aceștia sunt definiți în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.;” Cu toate acestea, Editura Didactică și Pedagogică este exceptată de publicarea unor documente specifice Legii 544/2001, prin prisma Art. 12, lit. C informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum și principiului concurentei loiale, potrivit legii; (la 14-10-2006, Lit. c) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 371 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 11 octombrie 2006. ).

 

Responsabilul cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public este Alexandra-Roxana Ciurtin, în calitate de Specialist în Relații Publice.

 

Date de contact:

Str. Spiru Haret nr. 10-12, etaj 2, Sector 1, Bucureşti

E-mail: comunicare@edituradp.ro

 

Baza legală:

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Art. 1. - Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

Art. 3. - Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei desemnate în acest scop.

Art. 4. - (1) Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informaţiile de interes public autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a organiza compartimente specializate de informare şi relaţii publice sau de a desemna persoane cu atribuţii în acest domeniu.

Art. 6. - (1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

(3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;

b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;

c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

 

Art. 7. - (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

(2) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.

(3) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic.

 

Art. 8. - (1) Pentru informaţiile solicitate verbal funcţionarii din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice au obligaţia să precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi pot furniza pe loc informaţiile solicitate.

2) În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informaţia de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute la art. 7.

(3) Informaţiile de interes public solicitate verbal se comunică în cadrul unui program minim stabilit de conducerea autorităţii sau instituţiei publice, care va fi afişat la sediul acesteia şi care se va desfăşura în mod obligatoriu în timpul funcţionării instituţiei, incluzând şi o zi pe săptămână, după programul de funcţionare.

(5) Informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore.

 

Art. 9. - (1) În cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau instituţia publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile legii.

 

Art. 12. - (1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii:

a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;

c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum și principiului concurenţei loiale, potrivit legii;

d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;

f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;

g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

 

(2) Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informaţiilor aparţinând categoriilor prevăzute la alin. (1) revine persoanelor şi autorităţilor publice care deţin astfel de informaţii, precum şi instituţiilor publice abilitate prin lege să asigure securitatea informaţiilor.

Art. 21. - (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

 

(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Art. 22. - (1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

(5) Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.

 

Cerere tip

Reclamație administrativă

Adresa:   Str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, Bucureşti
Cod poştal:   010176
Program de funcționare:  

În conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioară cap. 9, art. 57, art. (1), programul de funcționare al Editurii Didactice și Pedagogice este următorul:

Luni-Joi 07:30-16:00

Vineri 07:30-13:30

 
Telefon Comenzi:
Relatii pentru autori:
 
 
  0742.150.102,  0213157398

0756.059.940

E-mail:    
   

comenzi@edituradp.ro

 
Nr. Reg. Comerţului:   J40/11655/2018
CUI:   RO1589983
Banca:   Banca Transilvania S.A.
Cont bancar:   RO74BTRLRONCRT0P72644701

Pasul 1. Găsiţi cărţile care vă interesează

Nu uitati sa folositi casuta de cautare rapida, aflata în partea de sus a monitorului! Introduceti date despre cartea căutată: titlu, editura, autor.
 

Pasul 2. Adăugaţi cărţile alese în coşul de cumpărături

Pentru aceasta apăsaţi pe butonul adaugă în coş situat în dreptul cărţii respective.
 

Pasul 3. Vizualizaţi conţinutul coşului de cumpărături

Daţi clic asupra butonului vezi coşul aflat în partea dreapta-sus a ecranului. Dacă v-aţi răzgândit în privinţa vreunui titlu de carte, este suficient să-i bifaţti căsuţa poziţionată în coloana Elimină. Pentru modificarea cantităţilor, folosiţi-vă de butonul actualizează coşul.
 

Pasul 4. Creaţi-vă un cont

Completaţi toate câmpurile obligatorii. Altfel contul nu va fi creat.
 

Pasul 5. Confirmaţi comanda

Mergeţi "la casă" şi confirmaţi comanda. După aceasta tot ceea ce vă rămâne de făcut este să aşteptaţi livrarea comenzii.
 

6. ATENTIE !!!

Va rugam ca la inregistrarea datelor pentru efectuarea unei comenzi sa verificati cu atentie corectitudinea adresei de mail utilizate si implicit adresa de livrare care trebuie sa corespunda cu cea din buletin pentru a putea ridica coletul de la oficiul postal.

1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. (E.D.P. S.A.) – este denumirea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A., persoană juridică română, cu capital integral de stat, de interes naţional, având forma juridică de societate pe acţiuni, înregistrată la Registrul Comerțului Municipiului București, cu numărul J40 /11655 /2018, cod fiscal 1589983, cu sediul în București, strada Spiru Haret nr. 10-12, sector 1.

Vânzător – E.D.P. S.A.

Cumpărător – poate fi orice persoană fizica care are vârsta peste 16 ani sau orice entitate juridică care își face un Cont pe Site și efectuează o Comandă.

Client – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către E.D.P. S.A. (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între E.D.P. S.A. și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.

Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Cont – secțiunea de pe Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului pe Site (Comenzi, facturi fiscale, etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

Favorite – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să își creeze Liste cu Bunuri pe care dorește să le urmărească în vederea unei eventuale achiziții. Lista de produse favorite poate fi transmisă online doar de către utilizatori, prin intermediul paginii dedicate din contul de utilizator.

Coșul meu – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să adauge Bunuri pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior.

Site – magazinul online găzduit la adresa web https://www.edituradp.ro.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri de pe Site.

Bunuri – orice produse listat pe Site și menționate în Comanda, care urmează a fi furnizată de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioada limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut – reprezintă:

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta; 
 • informații legate de Bunurile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • informații legate de Bunurile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă; 
 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.
Recenzie – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui Bun, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacitații acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă Bunul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.
Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu (dacă există).
Întrebare – formula de adresare către alți Utilizatori/Clienți/Cumpărători cu scopul de a obține informații despre Bunurile din pagina respectivă.
Răspuns – informație scrisă care este transmisă Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare pe Site, în pagina unui anumit Bun. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător în cadrul unei discuții.
Document – prezentele Termene și Condiții.
Comunicări Comerciale – doar pentru Persoane Juridice. Orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Bunuri și Servicii adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea “Cont/Favorite” .
Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun de către E.D.P. S.A., Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor de plată agreate de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.
Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.
 

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.
2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon pus la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.
2.4. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului.
 

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator/Cumpărător. E.D.P. S.A. are dreptul de a stabili modalitățile de plată acceptate pe Site.
3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” de pe Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.
3.3 In cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare, E.D.P. S.A. își rezervă dreptul de a cere Utilizatorilor/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul Site-ului.
3.4. E.D.P. S.A. poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau promoții practicate de către acesta, într-o anumita perioadă de timp și în limita stocului disponibil.
3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.
3.7 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.
 

4. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

4.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, mărci comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a E.D.P. S.A., acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
4.2. Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu îi este permisă reproducerea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, punerea la dispoziția publicului pe internet, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al EDP S.A. asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Editurii.
4.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între E.D.P. S.A. și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea E.D.P. S.A. cu referire la acel Conținut.
4.4. Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.
4.5. În cazul în care S.C. E.D.P. S.A. conferă Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea E.D.P. S.A. pentru respectivul Client/Cumpărător/Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
4.6. Niciun Conținut transmis către Client, Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea E.D.P. S.A. și/sau al angajatului/prepusului acesteia care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.
4.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.
 

6. COMANDA

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalităţile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului.
6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.
6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.
6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părţi față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese atunci când datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;
6.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:
 • ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat
 • ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese
6.6. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea completa o declarație făcută în scris (hârtie, mail sau fax) cu privire la decizia de retragere din contract. Politica de returnare a produselor cumpărate se regăsește la adresa https://www.edituradp.ro/despre-livrare
6.9. În cazul în care un Bun comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului în termen de maximum 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.
6.10. Disponibilitatea unui Bun va fi afișată pe Site după cum urmează:
 • “în stoc” – avem mai mult de 10 bucăți în stocul E.D.P. S.A.
 • “stoc limitat” – avem mai puțin de 10 bucăți în stocul E.D.P. S.A.
 • “precomanda” – Bunul nu este disponibil în stocul E.D.P. S.A. și nici în stocul furnizorului. Dar, dacă înregistrezi o comandă pentru un Bun care are în dreptul lui “precomanda”, unul dintre consultanții noștri de vânzări va verifica termenul de aprovizionare al furnizorului și te va contacta ca să îți comunice disponibilitatea Bunului.
 • “stoc epuizat” – Bunul nu mai este disponibil în stocul E.D.P. S.A.
 • “indisponibil” – momentan nu putem furniza Bunul .
 

7. BUNURI PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETURNARE

7.1. Politica EDP S.A. referitoare la aceste bunuri se regăsește la adresa https://www.edituradp.ro/despre-livrare
 

8. CONFIDENȚIALITATE

8.1. EDP S.A. va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document, precum și de cadrul normativ legal. 8.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.
 

9. COMUNICĂRI COMERCIALE

9.1. Cumpărătorul/Utilizatorul/Clientul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, după cum urmează:
9.1.1. prin contactarea Vânzătorului.
 

10. FACTURARE – PLATĂ

10.1. Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.edituradp.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.
10.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
10.3. Vânzătorul poate transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri vândute de EDP S.A., precum şi pentru orice alte plăți aferente Comenzii, și în format electronic, prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul, precum și în format scris în cadrul coletului
10.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul sau și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.
10.5. Prin aceasta modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deține o evidență a comenzilor efectuate, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.
 

11. LIVRAREA BUNURILOR

11.1. Condițiile de livrare a Bunurilor vândute de către EDP S.A. se găsesc la adresa https://www.edituradp.ro/despre-livrare.
11.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
11.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor numai pe teritoriul României.
 

12. GARANȚII

12.1. Toate Bunurile comercializate de către EDP S.A. beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor.
 

13. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

13.1. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factură fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).
 

14. RĂSPUNDERE

14.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.
14.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.
14.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul accepta în mod expres și fără echivoc Termenele și Condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.
14.4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele și Condițiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la momentul afișării pe Site. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestui Document.
 

15. SCRIEREA DE RECENZII ȘI COMENTARII

15.1. Scrierea de Recenzii și Comentarii, se poate face, de către Utilizatori/Clienți/Cumpărători, în secțiunea “Recenzii”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.
15.2. În momentul înregistrării unui anumit Recenzie/Comentariu, Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii acordă Vânzătorului o licența neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.
15.3. Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, în momentul înscrierii de Recenzie/Comentariu în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:
 • să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;
 • să folosească doar limba română. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate românești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv;
 • să utilizeze un limbaj corespunzător, politicos, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;
 • să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelatoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licența sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
 • să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe Site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;
 • să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de e-mail, nume și/sau prenume etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
 • să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul; – să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau să înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări/Răspunsuri care să conţină materiale de natură publicitară;
 • să nu utilizeze Recenzia/Comentariul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site.
15.5. Când o Recenzie/Comentariu este semnalat de către un Utilizator/Client/Cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina dacă încalcă Termeni și Condiții Site-ului. Textele sunt eliminate de pe Site numai după examinarea acestora de către Vânzător.
15.6. În cazul în care Vânzătorul constată încălcarea Termenelor și Condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului de a înscrie Recenzii/Comentarii în secțiunea “Recenzii”. Pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul achiziționat, Cumpărătorii se pot adresa EDP S.A. la adresa comenzi@edituradp.ro . Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.
 

16. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

16.1. Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document se regăsește la următoarea adresă https://www.edituradp.ro/politica-de-confidentialitate
 

17. FOLOLSIREA COOKIE-URILOR

17.1. Vezi Politica de cookies, care face parte din prezentul Document este disponibilă la adresa https://www.edituradp.ro/politica-cookie
 

18. FORȚĂ MAJORĂ

18.1. Niciuna dintre părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat. 18.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.
 

19. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

19.1. Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Utilizatori / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din Municipiul București.
Created in 0.0392 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.