Editura Didactică şi Pedagogică S. A. activează sub egida Ministerului Educaţiei și Cercetării. Cu o tradiţie de aproape șapte decenii, această entitate continuă să făurească educație.

În plus, suntem în căutare a doi colegi: consilier juridic și inspector resurse umane, dornici să ne împărtășească din experiența lor.

 

INSPECTOR RESURSE UMANE

Candidatul ideal

 • Curs inspector resurse umane;

 • Cunoștințe avansate de legislația muncii;

 • Cunoștințe operare MS Office (Word, Excel) nivel avansat;

 • Excelente abilități de comunicare și organizare, nivel înalt de implicare și responsabilitate, abilități specifice (lucru cu cifrele), atenție la detalii;

 • Atitudine pro-activă, lucru în echipă.

 

Descrierea jobului

 • Răspunde de completarea și arhivarea dosarelor de personal pentru toți salariații;

 • Întocmește documentele privind modificarea clauzelor contractelor individuale de muncă (acte adiționale);

 • Întocmește adeverințe de vechime în muncă pentru toți salariații;

 • Întocmește corect, complet și la timp deciziile de încetare a raporturilor de muncă;

 • Răspunde de evidența suspendărilor temporare a contractelor individuale de muncă;

 • Răspunde de efectuarea procesului de cercetare disciplinară și se asigură de respectarea termenelor și condițiilor prevăzute de legislația în vigoare

(convocarea salariatului, efectuarea cercetării disciplinare, aplicarea sancțiunilor, întocmirea deciziei de sancționare etc.);

 • Gestionează procesul de arhivare a tuturor documentelor, conform fluxurilor interne;

 • Se informează în permanență cu privire la modificările survenite în legislația muncii, le comunică și le analizează împreună cu membrii echipei în care activează și se asigură de aplicarea acestora în conformitate cu prevederile legale.

Bibliografie

 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare ;

 • H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;

 • Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii;

 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;

 • Ordonanță De Urgență nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

 

CONSILIER JURIDIC

Candidatul ideal

 • Este cetățean român și are domiciliul în România;

 • Studii universitare de licență absolvire cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice, specializarea Drept;

 • Vechime în activității juridice de 3 ani;

 • Apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

 • Cunoștinte operare MS Office (Word, Excel) nivel avansat;

 

Descrierea jobului

 • Întocmeşte şi / sau avizează pentru legalitate acte juridice în legătură cu ativităţile desfăşurate la nivel de companie şi filialele sale (contracte încheiate cu partenerii societății în limba română şi/ sau engleză, decizii, adrese, notificări, împuterniciri, somaţii către clienţi/ furnizori ai societăţii etc.);

 • Oferă asistenţă şi consiliere juridică conducerii companiei şi tuturor compartimentelor companiei;

 • Participă la întocmirea: cererilor, acţiunilor, plângerilor, contestațiilor, apelând la căile de atac ordinare și extraordinare la procedurile legale, precum şi a oricăror alte documente de natură jurisdicţională sau procedurală;

 • Reprezintă compania în faţa instanţelor judecătoreşti în baza unor împuterniciri prealabile.

 

Bibliografie

 1. Constitutia Romaniei

 2. Codul civil

 3. Codul de procedura civila

 4. Legea nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 5. Codul muncii - Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

 6. Legea nr. 514/2003, privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic

 7. Statutul profesiei de consilier juridic;

 8. Legea nr. 31/1990 privind societăţile;

 9. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

 10. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

 11. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

 12. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

 13. Hotărărea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

 14. Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 15. Legea nr. 8/1994 privind dreptul de autor și drepturile conexe;

 16. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

 17. Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare;

 18. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 19. Hotărărea Guvernului nr. 612/2018 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare

 

*****

Concursul se va desfășura la sediul  Editurii Didactice și Pedagogice, str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1, și se va organiza conform următorului calendar:

 1. 30 martie 2020, ora 14:00: data-limită pentru depunerea CV-ului;

 2. 02 aprilie afișare selecție CV-uri

 3. 06 aprilie 2020: proba scrisă, ora 10:00;

 4. 08 aprilie 2020: afișare rezultate.

Așteptăm cu interes să ne transmiteți Curriculum Vitae la sediul Editurii din București, Str. Spiru Haret nr. 10-12, Sector 1, (camera 59) sau prin e-mail la adresa:  resurse.umane@edituradp. ro.