Postul: agent vânzări                 

Nivel stutii: superioare

Locul muncii: serviciul comercial-marketing               

Durată contract: determinată

 

 1. Condiţii generale şi specifice necesare participării la concurs:
 2. Condiţii generale:

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 8. Condiţii specifice:

- studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă în domeniul economic/marketing, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale

- experienţă de minimum 2 ani în domeniu vânzări (comercial-marketing);

- cunoştinţe operare PC (Windows, Microsoft Word şi Excell, Power Point, internet);

- cunoasterea limbii engleze nivel mediu;

- permis de conducere categoria B, disponibilitate pentru deplasări;

- excelente abilităţi de comunicare şi negociere;

- abilităţi de gestionare a mai multor sarcini în acelaşi timp;

- respectarea termenelor convenite;

- orientare către client/rezultate;

 

RESPONSABILITĂŢI:

- urmăreşte atragerea permanentă de noi clienţi şi menţinerea relaţiilor cu aceştia;

- stabilirea întâlnirilor cu potenţiali clienţi;

- promovează numele, imaginea şi serviciile companiei în relaţiile cu clienţii;

- supervizează/soluţionează derularea contractelor conform înţelegerilor iniţiale;

- realizarea rapoartelor de activitate;

- participare activă la realizarea target-ului de vânzări al echipei şi atingerea obiectivelor respectând politica de vânzări a companiei;

- urmărire, înregistrare şi prelucrare a inventarelor şi rapoartelor de vânzare etc.

 

 1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
 2. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului EDP RA;
 3. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vedarea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Termenul limită de depunere a documentelor solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs: 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 31. 03. 2015, inclusiv, ora 16. 00.

Locul depunerii documentelor: Editura Didactică şi Pedagogică R. A. din strada Spiru Haret nr. 12, sector 1, Bucureşti, etaj 2, camera 56.

III. Etapele concursului:

 1. a) Selecţia dosarelor de înscriere: 01. 04. 2015
 2. b) Probă scrisă va avea loc în data de 08. 04. 2015, începând cu ora 09. 30.
 3. c) Interviul, va avea loc în data de 14. 04. 2015, începând cu ora 09. 30.

 

 1. Locul desfăşurării concursului: la sediul Editurii Didactice şi Pedagogice R. A. din strada Spiru Haret nr. 12, sector 1, Bucureşti.

Concursul este organizat în conformitate cu prevederile H. G. nr. 286/23. 03. 2011, completatăşi modificată prin H. G. nr. 1. 027/2014

 

Bibliografie

 1. Codul Civil din 2009, Capitolul IX. Contractul de mandat, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 10. 06. 2011
 2. Care sunt caracteristicile unui excelent agent de vânzări - http://cumsavinzi. blogspot. ro/2008/05/care-sunt-caracteristicile-unui. html
 3. Tehnici de a vinde, autor Dale Carnegie, editura Curtea Veche
 4. Marketing, autor Mihai Diaconescu, editura Universitară

 

Calendar desfăşurare concurs:

24. 03. 2015

Publicare anunţ

25 - 31. 03. 2015

Depunere dosarelde concurs ale candidaţilor la biroul resurse umane şi verificarea documentelor din dosar

01. 04. 2015

Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs

01. 04. 2015

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

02. 04. 2015

Depunere contestaţie selecţie dosare de concurs

03. 04. 2015

Soluţionare contestaţii şi afişare rezultate

08. 04. 2015 ora 09. 30

Susţinerea probei scrise

09. 04. 2015

Afişarea rezultatelor la proba scrisă

09. 04. 2015

Depunere contestaţii la proba scrisă

10. 04. 2015

Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă

14. 04. 2015 ora 09. 30

Susţinerea interviului

14. 04. 2015

Afişarea rezultatelor privind interviul

15. 04. 2015

Depunere contestaţii la interviu

16. 04. 2015

Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu

17. 04. 2015

Afişarea rezultatelor finale

20. 04 – 08. 05. 2015

Prezentarea la post

 

 

Data: 24. 03. 2015

 

 

Director general adjunct,

Dáne Károly András

 

 

 

                                                                               PROCES VERBAL

 

 

 

 

Încheiat azi, 01. 04. 2015, în urma îndeplinirii procedurii de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale temporar vacantă de agent vânzări (studii superioare).

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 31. 03. 2015, ora 16. 00

În vederea participării la concurs şi-a depus dosarul de concurs, cu actele necesare, un singur candidat, doamna Ionescu Loredana, dosar de concurs depus cu nr. 439/26. 03. 2015.

 

În urma analizării dosarului de înscriere la concurs, comisia a stabilit următoarele:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Situaţie dosar înscriere candidat

Observaţii

1.

Ionescu Loredana

ADMIS

 

 

În conformitate cu prevederile art. 31 din H. G. nr. 286/23. 03. 2011 cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, la sediul Editurii Didactice şi Pedagogice R. A.

 

Candidata declarată admisă în urma selecţiei dosarelor de concurs se va prezenta la sediul Regiei Autonome Editura Didactică şi Pedagogică din str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, Bucureşti, în data de 08. 04. 2015, ora 09. 30, pentru susţinerea probei scrise.

 

 

                                                                                                                                   Comisia de concurs

 

 

 

                                                                              PROCES VERBAL

 

 

 

 

Încheiat azi, 09. 04. 2015, în urma îndeplinirii procedurii de corectare a lucrării scrise, pentru ocuparea unei funcţii contractuale temporar vacantă de agent vânzări:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Punctaj obţinut

Apreciere candidat

(admis sau respins)

Observaţii

1.

Ionescu Loredana

100

ADMIS

 

 

 

Având în vedere prevederile H. G. nr. 286/23. 03. 2011 cu modificările şi completările ulterioare:

- pentru a fi declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii trebuie să obţină minimum 50 de puncte în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie (art. 28 alin. 3, lit. „a”).

- punctajul obţinut a fost calculat în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (4);

- se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi (art. 18 alin. 3);

- candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, la sediul Editurii Didactice şi Pedagogice R. A. (art. 31)

 

Candidaţii declaraţi ADMIŞI la proba scrisă se vor prezenta pentru susţinerea interviului în ziua de 14. 04. 2015, începând cu ora 09. 30 la sediul Editurii Didactice şi Pedagogice R. A.

 

 

 

Comisia de concurs:

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL

 

 

 

Încheiat azi, 14. 04. 2015, în urma îndeplinirii procedurii INTERVIU, pentru ocuparea unei funcţii contractuale temporar vacantă de agent vânzări:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Punctaj obţinut

Apreciere candidat

(admis sau respins)

Observaţii

1.

Ionescu Loredana

89, 66

ADMIS

 

 

Având în vedere prevederile H. G. nr. 286/23. 03. 2011 cu modificările şi completările ulterioare:

- candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, la sediul Editurii Didactice şi Pedagogice R. A.

- pentru a fi declaraţi admişi la proba de interviu, candidaţii trebuie să obţină minimum 50 de puncte în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.

Rezultatele finale se vor afişa în data de 17. 04. 2015.

 

 

 

 

 

Comisia de concurs:

 

 

 

                                                           REZULTATE FINALE CONCURS

 

pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacantă temporar

de agent vânzări (studii superioare) în cadrul serviciului comercial-marketing

 

 

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Punctaj obţinut la proba scrisă

Punctaj obţinut la proba interviu

Media finală

Rezultat final

1.

Ionescu Loredana

100

89, 66

94, 83

ADMIS

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de concurs: