ANUNŢ

privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcţiiz

contractuale vacante

 

Postul: femeie de serviciu                                               Nivel studii: 8 clase

Locul muncii: biroul administrativ-arhivă              Durată contract: nedeterminată, 4 ore/zi

 

 1. Condiţii generale şi specifice necesare participării la concurs:
 2. Condiţii generale:

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 8. Condiţii specifice:

- studii: 8 clase

 

 

RESPONSABILITĂŢI:

- asigurarea curăţeniei generale în birouri şi în spaţiile anexe (grupuri sanitare, holuri etc.);

- transportarea zilnică a gunoiului la tomberonul aflat în curtea interioară, etc.;

 

 1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
 2. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului EDP RA;
 3. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Termenul limită de depunere a documentelor solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs: 02. 09. 2015, ora 16. 00.

Locul depunerii documentelor: Editura Didactică şi Pedagogică R. A. din strada Spiru Haret nr. 12, sector 1, Bucureşti, etaj 2, camera 56.

III. Etapele concursului:

 1. a) Selecţia dosarelor de înscriere: 03. 09. 2015
 2. b) Probă practică va avea loc în data de 10. 09. 2015, începând cu ora 09. 00.
 3. c) Interviul, va avea loc în data de 15. 09. 2015, începând cu ora 09. 00.

 

 1. Locul desfăşurării concursului: la sediul Editurii Didactice şi Pedagogice R. A. din strada Spiru Haret nr. 12, sector 1, Bucureşti.

 

Calendar desfăşurare concurs:

19. 08. 2015

Publicare anunţ

20. 08 - 02. 09. 2015, ora 16. 00

Depunere dosarelde concurs ale candidaţilor la biroul resurse umane şi verificarea documentelor din dosar

03. 09. 2015

Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs

03. 09. 2015

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

04. 09. 2015

Depunere contestaţie selecţie dosare de concurs

07. 09. 2015

Soluţionare contestaţii şi afişare rezultate

10. 09. 2015 ora 09. 00

Susţinerea probei practice

10. 09. 2015

Afişarea rezultatelor la proba practică

11. 09. 2015

Depunere contestaţii la proba practică

14. 09. 2015

Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor cu privire la proba practică

15. 09. 2015 ora 09. 00

Susţinerea interviului

15. 09. 2015

Afişarea rezultatelor privind interviul

16. 09. 2015

Depunere contestaţii la interviu

17. 09. 2015

Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu

18. 09. 2015

Afişarea rezultatelor finale

01. 10. 2015

Prezentarea la post

 

 

Data: 19. 08. 2015

 

Director general adjunct,

Dáne Károly András